ให้คุณครูดาวน์โหลดไฟล์คะแนน ซึ่งจะเป็นไฟล์บีบอัด .zip หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้คุณครูแตกไฟล์
แล้วนำ Folder T(รหัสครู) เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และกรอกคะแนนด้วยโปรแกรม BookMark2551
เมื่อเสร็จแล้ว
ให้นำบีบอัดไฟล์เป็นไฟล์ .zip ส่งทาง E-mail : vichakarn@maneekan.ac.th

T1 - ภาษาไทย

T2 - คณิตศาสตร์

T3 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

T4 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

T5 - สุขศึกษาและพลศึกษา

T6 - ศิลปะ

T7 - การงานอาชีพ

T8 - ภาษาต่างประเทศ

T9 - กิจกรรมแนะแนว