oddziały integracyjne

Oddziały integracyjne w naszej szkole.

Uczy się w nich maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W oddziale integracyjnym podczas lekcji uczniowie otoczeni są fachową opieką dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu i nauczyciela wspomagającego - pedagoga specjalnego.

Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci:

• niesłyszące

• słabo słyszące

• niewidome

• słabo widzące

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

• z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

•z niepełnosprawnościami sprzężonymi