szkoła

NASZA SZKOŁA OFERUJE

 • naukę w mało licznych klasach, w tym naukę w oddziałach integracyjnych
 • przyjazną atmosferę nauki, życzliwych nauczycieli
 • naukę języków obcych
 • wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego
 • liczne zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy i wsparcia
 • pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu
 • nowoczesną Eko-pracownię
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną, nowy kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych i bieżnię
 • bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw dla dzieci oraz salę zabaw, sfinansowane z rządowego programu „Radosna Szkoła”
 • dobrze wyposażoną salę do rehabilitacji ruchowej
 • Salę Doświadczania Świata
 • realizację projektów międzynarodowych
 • akcje w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • dostęp do bezpłatnego dziennika elektronicznego
 • bezpłatną opiekę w świetlicy dla dzieci z klas I-III z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • oddzielne korytarze dla najmłodszych
 • dwóch nauczycieli w klasach integracyjnych

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Nasza szkoła oferuje swoim podopiecznym zajęcia specjalistyczne:

 • terapię logopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia socjoterapeutyczne - zajęcia wzmacniające kompetencje społeczne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia dla uczniów zdolnych - rozwijające zainteresowania