obiady

INFORMACJA DOTYCZĄCA ILOŚCI OBIADÓW od stycznia do czerwca 2021 roku:

1. Styczeń obiady -- 9 x 5,50 zł -- 49,50 zł

2. Luty obiady -- 20 x 5,50 zł – 110,00 zł

3. marzec obiady -- 23 x 5,50 zł - 126,50 zł

4. kwiecień obiady -- 18 x 5,50 zł -- 99,00 zł

5. maj obiady -- 20 x 5,50 zł -- 110,00 zł

6. czerwiec obiady -- 16 x 5,50 zł -- 88,00 zł

Nr. rachunku na który należy przesyłać środki z MOPS

36 1240 3086 1111 0000 3479 6780 Rada Rodziców SP nr 33

Stołówkę szkolną prowadzi Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

Zasady korzystania z obiadów na stołówce szkolnej.

W pierwszym tygodniu roku szkolnego opiekunowie dzieci są zobowiązani podpisać umowę z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 206 na korzystanie ze stołówki szkolnej. Jest to konieczne, żeby dziecko mogło jeść obiady od września bieżącego roku szkolnego. Umowy podpisywane są w kasie przedszkola (wejściem głównym od strony szkoły). Jeżeli umowa nie zostanie podpisania w tym terminie, dziecko będzie mogło korzystać z obiadów dopiero od następnego miesiąca, po uprzednim zawarciu umowy.

Miesięczna opłata za obiady wnoszona jest z dołu, po jej ustaleniu przez przedszkole do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata.

Wpłaty opłaty za wyżywienie należy dokonywać na rachunek bankowy Przedszkola:

GETIN BANK ŁÓDŹ nr 22 1560 0013 2038 0306 0951 0005

Nr rachunku na który należy przesyłać środki z MOPS

36 1240 3086 1111 0000 3479 6780 Rada Rodziców SP nr 33

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać do godz. 8.30 w dniu żywienia, drogą elektroniczną na adres stolowka_szkolna@pm206.elodz.edu.pl

Maile, które wpłyną po tej godzinie nie będą brane pod uwagę przy naliczaniu odpisów.