świetlica

Dzieci uczęszczające do świetlicy podzielone są na grupy, za które odpowiada wychowawca grupy. Zajęcia odbywają się w różnych salach według ustalonego cotygodniowego harmonogramu.

Dzieci uczestniczą w różnorodnych formach zajęć:

 • Zajęcia rekreacyjno- ruchowe: gry i zabawy ruchowe kształtujące koordynację wzrokowo ruchową i cechy motoryczne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, turnieje sprawnościowe.
 • Zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie kredkami, ołówkiem, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki.
 • Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania.
 • Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, filmów edukacyjnych.
 • Zajęcia muzyczne: śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce.
 • Zajęcie stolikowe: gry planszowe, układanki, puzzle.
 • Realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Prowadzone zajęcia mają na celu:

 • zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach,
 • dbanie o rozwój fizyczny, poprawianie sprawności fizycznej,
 • rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań,
 • przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji,
 • pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin
 • rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej,
 • rozwijanie wrażliwości twórczej i artystycznej,
 • przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów.

Duży nacisk w pracy z dziećmi w świetlicy położony jest na bezpieczeństwo.

Kształtowane są umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Zwracana jest uwagę na umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami jak również upowszechnienie zasad kultury osobistej.