SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W GEODEZJI I LEŚNICTWIE

Projekt pn. Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i realizowany jest w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi

Celem głównym projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego (technik geodeta i technik leśnik) prowadzonych w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 45 absolwentów (15K/30M) kształcenia i szkolenia zawodowego.

Termin realizacji projektu: 01.06.2018 r. do 31.10.2019 r.

Zakres projektu:

  • doposażenie 2 pracowni szkolnych w środki dydaktycznych.
  • podniesienia kwalifikacji i kompetencji u 4 nauczycieli (3K/1M) kształcenia zawodowego
  • wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń oraz udziału w obozie naukowym poszerzającym wiedzę praktyczną w zakresie GIS
  • zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach

Wartość projektu: 836 481,25 zł.

Wkład funduszy europejskich: 752 821,25zł.