Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

Ν. 1566 - 1985. "Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις." (Νόμος Πλαίσιο)

Ν. 3528 - 2007. "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ." (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)

Ν. 3848 - 2010. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4024 - 2011 . "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015."

ΠΔ 79 - 2017 με τις τροποποιήσεις ως το 2021 "Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων" (οι χρωματισμοί με τις τροποποιήσεις από την ΔΗ.ΣΥ)

Ν. 4452 - 2017. "Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις." (άρθρα 7-11 διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

Ν. 4547 - 2018. "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις."

Ν. 4589 - 2019 . "Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις." (άρθρα 40-44 διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

Ν. 4653/24-1-2020 - 2020 . "Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις". (άρθρα 34, 40, 49, 56 - απαλοιφή θρησκεύματος και ιθαγένειας από τα αποδεικτικά απόλυσης και τα πιστοποιητικά, εκδρομές και γιορτή Τριών Ιεραρχών)

Ν. 4692/12-6-2020 - 2020 . "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις" (εργαστήρια δεξιοτήτων, Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο δημοτικό)

Ν. 4823/3-8-2021 - 2021 "Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις"

Άδειες εκπαιδευτικών

Φ.351.5/43/67822/Δ1 - 2014 "Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" Όλοι οι τύποι αδειών για μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους

Φ.146689/E1/18-09-2015 - 2015 "Αθλητική άδεια, Τροποποίηση"

Φ.208572/ε2/18-12-2015 - 2015 "Άδεια άνευ αποδοχών στους μόνιμους. Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους σε αναπληρωτές"

Ν.4440-2016 άρθρο 31 - 2016 "Άδεια για ασθένεια τέκνων"

Φ.109979/E1/30-6-2017 - 2017 "Χορήγηση άδειας γάμου σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης"

Φ.69/95/οικ.36130/27-10-2017 "Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης."

Φ.8043/Ε1/18-1-2018 "Διευκρινίσεις ως προς την άδεια εξετάσεων του Προγράμματος ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ"

Ν.4590/7-2-2019 άρθρο 35 - 2019 "Άδεια εξετάσεων"

Φ.38287/Ε3/12-3-2019 - 2019 "Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ"

Φ.48281/Ε3/28-3-2019 - 2019 "Διευκρινίσεις για άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ"

Φ.162789/Ε3/27-11-2020 - 2020 "Άδειες αναπληρωτών - Απάντηση σε ερώτημα"

Αξιολόγηση μαθητών

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Μοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Οργάνωση, Λειτουργία και προγραμματισμός σχολικών μονάδων

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης στα σχολεία