มอบหมายงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

"โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศวิชาการ ก้าวล้ำเทคโนโลยี "

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

ด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดทำเอกสารมอบหมายงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อแจกแจงรายละเอียดภาระงานของนักเรียนแต่ละระดับ (ตามรายวิชา / แผนการเรียน) ที่จัดการเรียนรู้ให้เกิดแก่นักเรียน

ในการนี้ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน สามารถเข้าถึงข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตามที่ท่านเห็นสมควร

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา


มอบหมายงาน ชั้น ม.1 >> คลิก (Click)


มอบหมายงาน ชั้น ม.2 >> คลิก (Click)


มอบหมายงาน ชั้น ม.3 >> คลิก (Click)


มอบหมายงาน ชั้น ม.4 >> คลิก (Click)


มอบหมายงาน ชั้น ม.5 >> คลิก (Click)


มอบหมายงาน ชั้น ม.6 >> คลิก (Click)