โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

SAMAKKHIWITTHAYAKHOM 2 SCHOOL

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานความสำเร็จ

ผู้อำนวยการ
ส.ว.ค.2
ได้รับรางวัล
ผู้นำองค์กรดีเด่น
จากโครงการ
คัดสรรคนดี...สู่สังคม
ประจำปี 2566

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
การแข่งขันกีฬา
"ริมกกเกมส์ 2565"
ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
การแข่งขันกีฬา
"เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022"
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

เด็กชายศรัญญพงศ์ ศิริอมรธำรง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทออทิสติก
ระดับชั้นม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565
ณ จังหวัดน่าน

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

แผนที่ตั้งของโรงเรียน