โครงงานคอมพิวเตอร์

เค้าโครงงานข้อเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์


1 ส่วนปกประกอบ ด้วย


ชื่อโครงงาน สิ่งมีชีวิตในบึงละหาน


ประเภทของโครงงาน สื่อเพื่อการศึกษา


ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุพจน์ เสมาเพชร

นางสาว สุวิษา กล้ากลาง

ชื่ออาจารย์ นายพชรดนัย มนชะอุ่ม

นาง จันทร์เพ็ญ มนชะอุ่ม

ระยะเวลาดำเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน


2.สาระสำคัญของโครงงาน

3.หลักการและเหตุผล

4.วัตถุประสงค์

5.ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผล