ประวัติผู้จัดทำ

ดิฉันนางสาว สุวิษา กล้ากลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

อาศัยอยู่บ้านเลขที่137/1 หมู่17ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา