Kohalike elanike esimese pöördumise täistekst

Kohalike elanike pöördumine RMK-le

Koostatud ja üle antud 6. november 2020


Avaldus

Suurupi initsiatiivgrupi koostöö ettepanek Riigimetsa Majandamise Keskusele RMK Metsaosakonna Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusminile

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on algatanud kohalike elanike palvel Suurupi merekindluse riigimetsa osas kuivendussüsteemi korrastamise, et tagada pinnavee äravool elamupiirkonnast /30.10.2020/.

Kuivendussüsteemide korrastamise aluseks on Munakivitee Terviserajad ja Veed MTÜ juhataja Ago Lepp poolt saadetud avaldus RMK-le, Harku vallavalitsusele, Muinsuskaitseametile ja Maa-ametile /04.august 2017/.

Ago Lepp poolt saadetud kirjast võib lugeda, et Munakivitee Terviserajad ja Veed MTÜ on jõudnud mõne aastaga Suurupi Merekindluse metsas, merekindluses ja sellega piirneval alal üht-teist ära teha - ala puhastada sinna veetud prahist, vabastanud endisi raudteetamme ja teenindusteid võsast, puhastanud kuivenduskraave jms. „Oleme kõike seda teinud enda initsiatiivil hea tahte korras ikka selleks, et piirkond korda saaks ja kena kõigile“ MTÜ on tänaseni elujõuline, heakorrastustööd Suurupis on kõigile näha, korda on saadetud palju.

RMK Metsaosakonna Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin on esitanud projektlahenduse metsa raiekava aastateks 2021 - 2030, kus kuivendussüsteemi renoveerimise käigus on kavas teha ka kolm lageraielanki kogupindalaga 5,9 ha. Suurupi initsiatiivgrupp on tänulik Riigimetsa Majandamise Keskusele selle eest, et RMK tunneb huvi Suurupi elanike elutingimuste parandamise ja merekindluse metsade hea käekäigu vastu.

Soovides lähemalt tutvuda kavandatava projektiga, esitati Jürgen Kusminile järelpärimine, mis tutvustaks eksperthinnangut ja sellele vastavat dokumenti kuivendussüsteemi vajalikkusest elamupiirkonnas. Vastusest selgub, et sellekohane dokument puudub, samuti puudub eksperdi hinnang ja ka vastav dokument kuivendussüsteemi renoveerimise käigus kolme lageraielangi mahavõtmise vajalikkusest.

Kohalikud elanikud soovivad teha RMK-ga koostööd, et leida parimad lahendused kuivendussüsteemide korrastamiseks, elamis- ja virgestustingimuste parandamiseks ning Suurupi metsade heaperemehelikuks hoidmiseks.

Arvestada tuleb elurikkuse säilimist maksimaalses mahus ning kohaliku elanikkonna ajalooliselt väljakujunenud virgestusvajadusi. Kuna tegemist on rohekoridori alaga, siis oleks otstarbekas ja säästev kasutada terviseradade loomisel juba inimeste poolt sissetallatud radu ja jalutusteid, mis on ajalooliselt väljakujunenud.

Selleks, et leida kuivendussüsteemide korrastamiseks ja metsade heaperemehelikuks hoidmiseks parimad lahendused, soovivad kohalikud elanikud novembrikuu jooksul tutvuda RMK poolt lageraidesse kavandatud eraldiste seisundiga, et teha üheskoos kindlaks, milline on merekindluse metsade praegune seis ning millist hoidmisrežiimi need metsad vajaksid.

Soovime saada võimalikult head ülevaadet metsade tervislikust seisundist, teeme ettepaneku kaasata puistute seisundi kindlaks tegemiseks, lisaks RMK spetsialistile, ka initsiatiivgrupi poolt valitud ekspert.

Metsade seisundi kindlaks tegemise järel teeme ettepaneku kohtuda uuel koosolekul, et saaksime ekspertide kogutud informatsiooni valguses leida parimad lahendused kuivendussüsteemide korrastamiseks ning Suurupi metsade heaperemehelikuks hoidmiseks, et tagada Suurupi elanikele ja siinse elukeskkonna parimad väljavaated.


Suurupis, 6.11.2020

Alla kirjutanud

Zoja Mellov
Õie Mooses
Val Rajasaar
Linda-Mari Väli
Mark Kitajev
Ülle Nurme
Eva Valing
Ago Lepp
Ilona Luhamaa
Kalev Liiver
Marti Tingas
Siim Uuspõld
Aivar Adamson
Kristiina Adamson
Mairi Hüüdma + veel 3 /nimed avalduse paberkandjal halvasti loetavad/