📣 เปิดรับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2566

จำนวน 4 ตำแหน่ง

สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 

เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ห้องเรียนศัลยกรรม ชั้น 11 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


รายละเอียดการสมัคร และสอบสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 0 2 354 8095 

Line:ID surgeryunit 

E-mail: surgeryunitAhotmail.com

คุณสมบัติผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก 1 ปี 

(ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี) จึงจะมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารศัลยศาสตร์

หลักฐานการสมัคร

สถาบันสุขภาพเด็กฯ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) ฯลฯ


ที่อยู่จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร (วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ประจำบ้าน)

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 420/8 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร.090 090 7800