:: ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ::

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

ข้อมูลพื้นฐาน 

การดำเนินงาน 

o10 : แผนปฏิบัติการประจำปี

o11 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

o21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

o23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

o24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

o30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

o31 : ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  o32 : ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น

o33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 : เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร

o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 : การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

o38 : การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

o39 : แผนปฏิบัติการป้องกัน       การทุจริต

o40 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี