Math - Science

sura Contest 2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ อาคารที่สอบ (ปรับปรุง)

หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ติดต่อที่

  • นางสุนันทา นามสว่าง (086-2232584)
  • นายแมนพล สุวรรณเสวก (091-8273138)
  • นายปรเมศ กุลรัตน์ (089-4265624)