นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.แพร่ 

นางจิดาภา   เหมะสิขัณฑกะ

     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม            การจัดการศึกษา