กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ภาพข่าวกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนจัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายปัญญา หาแก้ว ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่วันที่ 13 สิงหาคม นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะจากสพม.เขต 41 ศึกษาดูงานแบบบูรณาการ การพัฒนาคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ฯ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพม. เขต 37


วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.ลองวิทยา


วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ห้องประชุม 1 สพม.37


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และคณะ ต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรับฟังการจัดการเรียน การสอนของคณะครู ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน