นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.แพร่

นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริการจัดการศึกษา