ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค.60)

ข้าราชการจำนวน 43 คน

พนักงานราชการ 7 คน

ลูกจ้างประจำ 30 คน

ลูกจ้างชัวคราว 51 คน

จ้างเหมาบริการ 13 คน

รวมทั้งสิ้น 134 คน

ภารกิจและการแบ่งงานภายใน

1.งานบริหารทั่วไป จำนวน

ภารกิจ : รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารรบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์ต่างๆ การจัดทำงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและอาคารสถานที่งานวัสดุ ครุภัณฑ์ รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ฝ่ายจัดหา

ภารกิจ : รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างต่างๆเกี่ยวกับครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และพัสดุโครงการ การจัดจ้างที่ปรึกษา การกำหนดคุณสมบัติของวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดหา จัดจ้างเพื่อการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสิ่งสร้างต่างๆ

3. ฝ่ายคลังพัสดุ

ภารกิจ : รับผิดชอบควบคุม ดูแล รักษา จัดทำบัญชีและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดและทำแผนที่ วางแผนจัดหาพัสดุควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ และรับผิดชอบยานพาหนะของกรมที่ดิน

4.ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

ภารกิจ : รับผิดชอบวางผังออกแบบอาคารสำนักงานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ ควบคุมและดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซ่มอาคารสำนักงานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงานผลการปฏิืบัติงาน ศึกษาเทคนิคการออกแบบก่อสร้าง และติดตามราคาก่อสร้างประเภทวัสดุและแรงงาน

5. ฝ่ายตรวจสอบและซ่อมแซม

ภารกิจ : รับผิดชอบ ตรวจสอบมาตรฐานครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ พัสดุช่างพัฒนาและซ่อมเครื่องมือสำรวจรังวัดและทำแผนที่ เครื่องมือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะด้านทางเทคนิค ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล จัดสร้าง เบิกจ่าย หมุดหลักฐานแผนที่และหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง