ข้อมูลการบริหารฝ่ายคลังพัสดุ

ข้อมูลบุคลากรโดยสรุป ข้อมูลเจ้าหน้าที่

จำนวนบุคลกรทั้งสิ้น 83 คน

ข้าราชการ 18 คน

ลูกจ้างประจำ 27 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 26 คน

พนักงานราชการ 3 คน

จ้างเหมาบริการ 9 คน ว่าง 15 อัตรา (เงินเดือน 9,000 บาท)

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 60 )

ภารกิจฝ่ายคลังพัสดุ

1.ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุแบบพิมพ์และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

2. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ การออกหมายลขพัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือ

ในการรังวัดทำแผนที่

3. รับผิดชอบจัดสรรยานพาหนะให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก

ทั่วประเทศ และให้บริการยานพาหนะทางส่วนกลาง

4. ตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ (ส่วนกลาง)

การแบ่งแยกหน่วยงานภายใน

1.งานคลังพัสดุ 1 ธุรการฝ่าย ควบคุมเบิกจ่ายวัสดุแบบพิมพ์ ออกเลขครุภัณฑ์ส่วนกลาง ทำลายแบบพิมพ์ฯ ลงบัญชี

2.งานคลังพัสดุ 2 ออกเลขครุภัณฑ์ส่วนภูมิภาค ตรวจสอบพัสดุประจำปี ขายทอดตลาด แบบพิมพ์สูญหาย ลงบัญชี

3.งานคลังพัสดุช่าง รับคืนพัสดุรังวัดทำแผนที่ ตรวจสอบพัสดุรหัสครุภัณฑ์ก่อนซ่อม

4.งานยานพาหนะ จัดสรรยานพาหนะส่วนภูมิภาค ให้บริการงานยานหนะส่วนกลาง

ข้อมูลครุภัณฑ์โดยสรุป

ครุภัณฑ์ในฐานข้อมูลสารสนเทศ ทั้งสิ้น 93,498 ชิ้น (เฉพาะรายการใหญ่ๆ)

1.เครื่องคอม PC 9,602 เครื่อง

2. Printer 8,215 เครื่อง

3.เครื่องปรับอากาศ 4,894 เครื่อง

4.ตู้เก็บเอกสาร 6,907 ตัว

5. ตู้เก็บสารบบ(แบบรางเลื่อน) 1,787 ตัว

--------------------------------------------------------------------------------------

ยานพาหนะ

รถยนต์ 963 คัน

สำนักงานที่ดิน 490 คัน

ส่วนกลางสำนัก/กอง 376 คัน

ส่วนกลาง (กองพัสดุ) 97 คัน ใช้งานจริง 35 ครั้ง

----------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องมือรังวัดและทำแผนที่

กล้องประมวลผล 2,029 เครื่อง

ช่างออกรังวัดในสนาม 2,396 คน


( ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ค.60 )


ข้อมูลทั่วไปกรมที่ดิน

1.จำนวนบุคคล (ข้อมูล กจ. ณ วันที่ 11/01/60)

บุคลากรทั้งสิ้น 11,624 คน

ส่วนกลาง 2,514 คน (21.60%)

ภูมิภาค 9,110 คน (78.38 %)


2.จำนวนสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก

ทั้งสิ้น 460 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ )

สำนักงานที่ดินอำเภอ จำนวน

3.ข้อมูลด้านรายได้ กองแผนงาน

(ข้อมูล ณ วันที่ )
4.ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ กองแผนงาน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.59 )

หนังสือแสดงสิทธิทั่วประเทศปี59 จำนวน 37,637,362 แปลง เพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 692,147 แปลง


คำขอเกิดขึ้นทั่วประเทศปีละ จำนวน 10 ล้านคำขอ


5.ข้อมูลแผนงาน RTK สถานีฐาน COR ทั่วประเทศ 222 สถานี

กรมที่ดินรับผิดชอบ 121 สถานี

กรมแผนที่ทหาร/กรมโยธา/สถาบันทรัพยากรน้ำ 101 สถานี

6.ข้อมูลพื้นที่ประเทศไทย

( พื้นที่ทั้งหมด 321 ล้านไร่)

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ 100%

กรมที่ดินมีพื้นที่ 130.74 ล้านไร่ (37 ล้านแปลง) 40.88 %

ส.ป.ก. มีพื้นที่ 34.76 ล้านไร่ 10.87%

ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ 144.54 ล้านไร่ 45.19%

ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ 9.78 ล้านไร่ 3.06%


งานนำเสนอไม่มีชื่อ
ยานพาหนะ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆระหว่างดำเนินการ


การลงนาม MOU กับกรมธนารักษ์ (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ)

ปัญหาอุปสรรค

1. วัสดุคงคลัง เช่น ก.ท.ด.12 (ซองสารบบ) และแฟ้มสารบบ ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอในปีงบประมาณนั้น (ตามแผนการเบิกจ่ายในแต่ละปี) ต้องพึ่งพางบประมาณเงินเหลือจ่ายของทุกปี (ปี60 ขอตั้ง23 ล้าน ได้รับงบมา 17 ล้าน+กองการพิมพ์) (10ล้านยอดกันเงิน กองพัสดุ)

2. รถโดยสาร (ตู้) ส่วนใหญ่มีอายุการใช้มากกว่า 10 ปี (รถตู้ทั้งสิ้น44 คัน ส่วนกลาง(กองพัสดุ) 18 คัน

มี 6 คัน (รถใหม่)

3. พนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ (เงิน 9,00 บาท) เบิกจ่ายล่าช้า/ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะครองชีพ

ความต้องการสนันสนุน

1. ขอให้สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดซื้อให้เพียงพอ กับปริมาณการขอเบิกของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

โดยไม่รอเงินงบประมาณเหลือจ่ายปลายปี

2. งบปี 62 ตั้งงบไว้ 23 คัน (กระบะ 45 คัน/เก๋ง 11 คัน)

3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง /และให้พนักงานขับรถยนต์สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม (ค่าเบี้ยงเลี้ยง/ที่พัก) (เรื่องอยู่ระหว่างกองคลังเป็นเจ้าภาพ พิจารณาอัตราที่เหมาะสมดังกล่าวอยู่)


การพัฒนาขับเคลื่อนงานในภารกิจรับผิดชอบ

1. จัดทำระบบการจองพัสดุออนไลน์ ซึ่งจะสนับสนุนพัสดุรครุภัณฑ์ที่ได้รับส่งคืนที่สามารถใช้งานได้ดี นำกลับมาใช้งานให้กับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

2. จัดทำระบบการของเบิกแบบพิมพ์และหนังสือแสดงสิทธิ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ทดแทนการใช้ Fax)

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายในวันมารับของ one stop service และสามารถติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุได้ (กรณีจัดส่ง) ผ่านทางเวปไซด์

3. จัดทำระบบการออกเลขครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค๊ด เพื่อควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของกรมที่ดิน ให้ถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบได้ (มีรายละเอียดข้อมูลหมายเลขGF ชนิด/ประเภท พัสดุ สำนักงาน และวันที่การได้มาและระยะเวลาการรับประกัน (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์แจ้งบริษัทรับประกันให้มาซ่อมแซ่มในพื่นที่ (กรณี onsite service )