ยินดีต้อนรับ สู่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

จุดเน้น สพป.ขอนแก่น เขต 5

ห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

หนังสือราชการประเมินห้องเรียนคุณภาพ.pdf
เครื่องมือประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับขั.pdf
เครื่องมือประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปฐมวัย.pdf
แนวทางประเมินห้องเรียนคุณภาพ.pdf
เครื่องมือนิเทศจุดเน้น.pdf
แนวทางประเมินห้องเรียนคุณภาพ.pdf

วิสัยทัศน์การทำงาน

***นิเทศทั่วถึง พึงพอใจในคุณภาพเรา***

27 พย.2562 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดังนี้

1. การอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม จำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน

2. การคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWORD จำนวน 5 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก

3. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค/ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

4. การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

5. การนิเทศ ติตดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2562

29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.วสันต์ สัตยคุณ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม สพป.ขอนแก่น เขต 5

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 โดย นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 ด้วยกระบวนการ PLC ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การจัดทำข้อสอบ Pre O-NET ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.6 และม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ จริง พร้อมด้วยการนิเทศ ติดตาม ของศึกษานิเทศก์ ทุกท่านตามแนวทาง 1 เดือน 1 วัน 2000 ห้องเรียน

2. การนิเทศ ติดตาม ของศึกษานิเทศก์ ในการใช้คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562


รูปแบบการนิเทศ 1 เดือน 1 วัน 2000 ห้องเรียน

6 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีกิจกรรมเร่งด่วนในการดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรม Countdown O-NET ปีการศึกษา 2562 เหลือเวลา 56 วัน ลูกหลานท่านสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความตระหนักให้สถานศึกาา ผู้บริหาร นักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ให้เห็นความสำคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมของการทดสอบ O-NET

2. กิจกรรมจ่ายเงินค่าพาหนะในการเดินทางนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติจังหวัดศรีสะเกษ

3. ประชุมคณะกรรมการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ

กระบวนการนิเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 , รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ/ระดับภาค ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีค่ายที่พักให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 2 ค่าย ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2.โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปผลการแข่งขัน ทั้งหมด 259 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 เหรียญ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ่จำนวน 6 เหรียญ

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 6 เหรียญ

4. รางวัลเหรียญทอง จำนวน 173 เหรียญ

5. รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 52 เหรียญ

6. รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 21 เหรียญ

7. รางวัลเข้าร่วม จำนวน 9 เหรียญ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามตามโครงการ 1 เดือน 1 วัน 2000 ห้องเรียน การขับเคลื่อนหนังสือราชการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2562

หนังสือแจ้งนิเทศ.pdf
ตารางนิเทศโรงเรียนที่ออกติดตามผลการทดสอ.pdf
คำสั่งปีทองนิเทศ.pdf

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 5

วันที่ 9 มกราคม 2563 รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 โดยนายทองสุก เกลี้ยงพร้อม ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้

1. การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปี 2563

24 มค.2563 ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

แนวปฏิบัติการคุมสอบ ปีการศึกษา 2562 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xi42fJSjHkc&feature=youtu.be

30 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ขอนแก่น เขต5 ประชุมสรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ กตปน. และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้ประชุมจัดทำแผนนิเทศเพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

โครงการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงเครื่องมือนิเทศฯ

1หนังสือแจ้งประชุมชี้แจงเครื่องมือ.pdf

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่ 64/2563

1.คำสั่งนิเทศร่วมใจ2-62-1 (แก้ไขล่าสุด2).pdf

เครื่องมือนิเทศฯ

1เครื่องมือนิเทศแบบมีส่วนร่วม 63(ปรับปรุงนโยบายเร่งด่วน).pdf

18 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่.pdf
การสรรหา กตปน conference.pptx