ยินดีต้อนรับ สู่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

จุดเน้น สพป.ขอนแก่น เขต 5

ห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

หนังสือราชการประเมินห้องเรียนคุณภาพ.pdf
เครื่องมือประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับขั.pdf
เครื่องมือประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปฐมวัย.pdf
แนวทางประเมินห้องเรียนคุณภาพ.pdf
เครื่องมือนิเทศจุดเน้น.pdf
แนวทางประเมินห้องเรียนคุณภาพ.pdf

วิสัยทัศน์การทำงาน

***นิเทศทั่วถึง พึงพอใจในคุณภาพเรา***

27 พย.2562 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดังนี้

1. การอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม จำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน

2. การคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWORD จำนวน 5 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก

3. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค/ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

4. การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

5. การนิเทศ ติตดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2562

29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.วสันต์ สัตยคุณ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม สพป.ขอนแก่น เขต 5

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 โดย นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 ด้วยกระบวนการ PLC ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การจัดทำข้อสอบ Pre O-NET ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.6 และม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ จริง พร้อมด้วยการนิเทศ ติดตาม ของศึกษานิเทศก์ ทุกท่านตามแนวทาง 1 เดือน 1 วัน 2000 ห้องเรียน

2. การนิเทศ ติดตาม ของศึกษานิเทศก์ ในการใช้คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562


รูปแบบการนิเทศ 1 เดือน 1 วัน 2000 ห้องเรียน

6 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีกิจกรรมเร่งด่วนในการดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรม Countdown O-NET ปีการศึกษา 2562 เหลือเวลา 56 วัน ลูกหลานท่านสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความตระหนักให้สถานศึกาา ผู้บริหาร นักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ให้เห็นความสำคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมของการทดสอบ O-NET

2. กิจกรรมจ่ายเงินค่าพาหนะในการเดินทางนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติจังหวัดศรีสะเกษ

3. ประชุมคณะกรรมการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ

กระบวนการนิเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 , รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ/ระดับภาค ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีค่ายที่พักให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 2 ค่าย ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2.โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปผลการแข่งขัน ทั้งหมด 259 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 เหรียญ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ่จำนวน 6 เหรียญ

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 6 เหรียญ

4. รางวัลเหรียญทอง จำนวน 173 เหรียญ

5. รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 52 เหรียญ

6. รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 21 เหรียญ

7. รางวัลเข้าร่วม จำนวน 9 เหรียญ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามตามโครงการ 1 เดือน 1 วัน 2000 ห้องเรียน การขับเคลื่อนหนังสือราชการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2562

หนังสือแจ้งนิเทศ.pdf
ตารางนิเทศโรงเรียนที่ออกติดตามผลการทดสอ.pdf
คำสั่งปีทองนิเทศ.pdf

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 5

วันที่ 9 มกราคม 2563 รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 โดยนายทองสุก เกลี้ยงพร้อม ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้

1. การนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปี 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

24 มค.2563 ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

แนวปฏิบัติการคุมสอบ ปีการศึกษา 2562 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xi42fJSjHkc&feature=youtu.be

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

30 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ขอนแก่น เขต5 ประชุมสรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ กตปน. และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้ประชุมจัดทำแผนนิเทศเพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงเครื่องมือนิเทศฯ

1หนังสือแจ้งประชุมชี้แจงเครื่องมือ.pdf

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่ 64/2563

1.คำสั่งนิเทศร่วมใจ2-62-1 (แก้ไขล่าสุด2).pdf

เครื่องมือนิเทศฯ

1เครื่องมือนิเทศแบบมีส่วนร่วม 63(ปรับปรุงนโยบายเร่งด่วน).pdf

18 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่.pdf
การสรรหา กตปน conference.pptx
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image