ฉ.เต็มกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสพป.ตาก2 ปี2562 ฉ.แก้ไข.pdf
แนวทางการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น.pdf
9 Steps II.pdf
แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา.pdf
เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐).pdf

เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

แนวทางการนิเทศ โครงการ SLC ตาก 2 (เล่ม).pdf
แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริต