ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
  • การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด

  • ระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ดาวน์โหลด

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

01_ปกรายงานรูปแบบการนิเทศการศึกษาด้วยกระบ.pdf

คู่มือต่างๆ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_TH Version (แก้ไขหน้า 23, 31-32).pdf
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_ENG Version_2.pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์).pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์).pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์).pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์).pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์).pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์).pdf
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (1).pdf
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย-2560-3-6-ปี.pdf
1588822945_d_1.pdf

ปฏิทินปฏิบัติงาน