กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางธัญพิชชา ฟองลอยศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางเพ็ญพิชชา ตันกุระศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพุทธพร สารจินดาพงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วนศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กิจกรรม/ประชุม/อบรม/นิเทศฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย google sites และการใช้งานเว็บไซต์สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 37drive.google.com/drive/folders/1jDYYl6zItWD9a4-aNFXylM9ldBIzWW7b?usp=sharing

นิเทศโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมdrive.google.com/drive/folders/1DHXXphv9UHSiK1yj7BAeXBkHnILsD7iA?usp=sharing

นิเทศโรงเรียนสตรีศรีน่าน drive.google.com/drive/folders/1ZesSTZIbTPMamZP_r2u-Znrd9t4A6yeV?usp=sharing

นิเทศโรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน

นิเทศโรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน drive.google.com/drive/folders/1kl8SVw7Jbk7xswwgcSU6AjNFcH8Ip8yy?usp=sharing

นิเทศโรงเรียนบ่อสวก จังหวัดน่าน sites.google.com

อบรม O-Net ปีการศึกษา 2561 drive.google.com/drive/folders/1VaAzfwvl23S3K4638oFkUYNvgn1TR7sf?usp=sharing

ประชุมคณะกรรมการ

O-Net

ปีการศึกษา 2561 drive.google.com/drive/folders/1MXr0YkIGqUOou7soJSdtcj_Tw1VuNozI?usp=sharing

การทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561drive.google.com/drive/folders/1V8iWzSXjHoYlU-G5fPwLGClU2Z4u5za6?usp=sharing