การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดการเข้ารับการพัฒนา

ให้ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.ศึกษาใบกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสรุป สร้างองค์ความรู้ และจัดทำรายงานการศึกษาด้วยตนเอง จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป และการประยุกต์ใช้ในการนิเทศการศึกษา จำนวน 8 - 10 หน้า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด ส่งเป็นไฟล์ pdf มายัง e-mail sp.jorjia@gmail.com ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 โดยตั้งชื่อไฟล์ตามลำดับที่ในประกาศรายชื่อตามด้วยชื่อและนามสกุล ตัวอย่างเช่น 16ขวัญตา ค้าขึ้น

3.ศึกษาใบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 โดยผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นของสภาพปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดการนิเทศการศึกษาในพื้นที่ ออกแบบนวัตกรรมการนิเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการนิเทศการศึกษาดังกล่าวจัดทำเป็น โครงร่างนวัตกรรมการนิเทศ ตามหัวข้อที่กำหนด และจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน (8-10 หน้า) ส่งเป็นไฟล์ pdf มายัง e-mail jatunee53540334@gmail.com ภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยตั้งชื่อไฟล์ตามลำดับที่ในประกาศรายชื่อตามด้วยชื่อและนามสกุล ตัวอย่างเช่น 16ขวัญตา ค้าขึ้น พร้อมเตรียม Power Point สำหรับนำเสนอตามตารางการพัฒนา

4.การลงทะเบียนเลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา

5.ศึกษาวิธีการติดตั้ง วิธีการเข้าระบบ การใช้งาน การตั้งค่าโปรแกรม Zoom

6.ศึกษาตารางการพัฒนาและเข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 1317 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

7.จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือNotebookหรือTabletพร้อมหูฟัง,ไมค์กล้องและการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

8.เข้ากลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานการพัฒนา โดยสแกน QR Code ด้านล่าง และเมื่อเข้ากลุ่มไลน์แล้วขอความกรุณาทุกท่านรายงานตัว โดยระบุ
ชื่อ นามสกุล และหน่วยงานของท่าน