บ้านหลังที่ 2 นักเรียนชั้น ป.6/3

นางสาวสุภาพ แสนเฮ้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

 • ด้านการสอน

 • หน้าที่พิเศษอื่นๆ

 • การเป็นวิทยากรหรือคณะทำงาน

 • ผลงานครูที่ภาคภูมิใจ

 • ผลงานนักเรียน

 • แผนการสอน ป.6

 • สื่อการสอน

ข้อมูลการพัฒนาตนเอง

สพป.นครพนม เขต 1

 • คุณภาพผู้เรียน

 • ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • น้ำหนักส่วนสูงของผู้เรียน

 • แบบ ปพ.5

 • ด้านการปฏิบัติตน

 • วินัยและการรักษาวินัย

 • คุณธรรม จริยธรรม

 • จรรยาบรรณวิชาชีพ

 • การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • จิตวิญญาณความเป็นครู

 • จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

ด้านการปฏิบัติงาน

 • การจัดการเรียนการสอน

 • การบริหารจัดการชั้นเรียน

 • การพัฒนาตนเอง

 • การทำงานเป็นทีม

 • งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

 • การใช้ภาษาและเทคโนโลยี


แนะนำคุณครูสุภาพ แสนเฮ้า
สมุดเยี่ยม (การตอบกลับ)
สมุดนิเทศ (การตอบกลับ)