ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา (BIG DATA) จังหวัดตราด


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256

ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562