ชุดการเรียนการสอนแกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

การเขียนจดหมาย

การอธิบายความหมายโดยนัย

การอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11

แบบคัดลายมือจากเว็บ Trainkru.com

https://bit.ly/3sDKBIF

เพลงภาษาพาที