บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ไวรัส COVID-19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คลังความรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID-19


E-book # COVID-19


Video # COVID-19


แบบทดสอบความรู้เรื่องไวรัส COVID-19

แบบทดสอบความรู้เรื่องไวรัส COVID-19

คำชี้แจง หากคุณทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 นี้ ผ่าน 70% คุณจะได้รับเกียรติบัตรทาง Email แบบอัตโนมัติ