เกณฑ์การรับสมัคร


เกณฑ์อายุ

ก่อนวัยเรียน I อายุ 2 ปีขึ้นไป

ปฐมวัยปีที่ 1 I ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560

ปฐมวัยปีที่ 2 I ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2559

ปฐมวัยปีที่ 3 I ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2558

ประถมศึกษาปีที่ 1 I ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2557

มัธยมศึกษา I ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษา

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 แผ่น
 3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 แผ่น
 4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : วันที่มาสมัครเอกสารทุกอย่างต้องครบถ้วน

เอกสารหลักฐานการศึกษา

 • ปฐมวัย
 1. หนังสือแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม
 2. สมุดประจำตัวนักเรียน
 • ประถมศึกษา
 1. หนังสือแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม
 2. แบบ ปพ.1 , ปพ.6 , ปพ.8
 3. แฟ้มสะสมงานนักเรียน