ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Student Affairs Department

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกหลักสูตร

-หลักสูตรการฝึกอบรมสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559ระหว่างวันที่ 15-16 และ 22-23 กรกฎาคม 2560 (หลักสูตร 20 ชั่วโมง เวลา 9.00-15.00 น.) ณ ห้องเรียนศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว)

-การอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560

-ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯและภาควิชาการศึกษาพิเศษจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งทุน

การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน