ระบบแจ้งเตือนและรายงานข้อมูลเข้า LINE กลุ่มโรงเรียน

ระบบ stu-mis ได้พัฒนาให้มีการแจ้งเตือน และรายงานต่าง ๆ ใน LINE กลุ่มโรงเรียน หรือ LINE กลุ่มที่กำหนดไว้ โดยมีรายการแจ้งเตือนดังนี้

รายงานสถิติมาเรียนเมื่อครูเช็กชื่อนักเรียนตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ(ตอนเช้า)

รายงานการบันทึกความดี

เมื่อครูทำรายการบันทึกความดีในระบบก็จะส่ง LINE รายงานการบันทึกความดีเข้า LINE กลุ่มที่กำหนดไว้ พร้อมส่งไฟล์รูปภาพการทำความดีที่ครูอัฟโหลดเข้าสู่ระบบด้วย

รายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

มื่อครูทำรายการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในระบบก็จะส่ง LINE แจ้งเตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมะาสมเข้า LINE กลุ่มที่กำหนดไว้ พร้อมส่งไฟล์รูปภาพที่ครูอัฟโหลดเข้าสู่ระบบด้วย

ระบบแจ้งเตือนทาง Line
เมื่อมีนักเรียน หนีเรียน

เมื่อครูเช็กชื่อในคาบเรียนในระบบ stu-mis หากมีการเชื่อชื่อนักเรียนหนีเรียน ระบบจะทำการแจ้งเตือน เข้าไปยัง LINE กลุ่มโรงเรียนหรือไลน์กลุ่มที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ พร้อมตัดคะแนนพฤติกรรม