ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์

ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ พัฒนาขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการการเลือกชุมนุมของนักเรียน สามารถเปิด - ปิด การเลือกชุมนุมภายในเวลาที่กำหนดได้ สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแต่ละชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ และตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่เลือกชุมนุมได้ในระบบ อีกทั้งสามารถจำกัดจำนวนนักเรียนต่อชุมนุม ให้สมัครได้ตามจำนวนที่ต้องการเมื่อเต็มจำนวนแล้วระบบจะปิดการรับสมัครในชุมนุมนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้นักเรียนกระจายไปยังชุมนุมอื่น ๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นักเรียนสามารถเลือกชุมนุมออนไลน์
ผ่านมือถือได้ในระบบนักเรียน

การเลือกชุมนุมสามารถแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายได้

ระบบสามารถจำกัดจำนวนนักเรียน
ในแต่ละชุมนุมเมื่อเต็มจำนวนแล้วระบบจะปิดรับสมัครอัตโนมัติ

ระบบบริหารจัดการชุมนุม

Admin สามารถบริหารจัดการชุมนุม แก้ไขข้อมูลชุมนุมต่าง ๆ  จำนวนที่เปิดรับสมัคร เพิ่มครูที่ปรึกษาได้ถึง 3 คน ต่อ 1 ชุมนุม สามารถลบชื่อนักเรียนออกจากชุมนุมได้ในกรณีที่นักเรียนเลือกผิดชุมนุม

ครูผู้สอนสามารถนำเข้ารายชื่อนักเรียนชุมนุมของตนเอง ในระบบเช็คชื่อของตารางสอนได้