ระบบบันทึกความดี /พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1 ครูค้นหาชื่อนักเรียนที่ต้องการบันทึกความดี

ขั้นตอนที่ 2
ครูบันทึกความดี 

ขั้นตอนที่ 3
Report ความดี

ระบบบันทึกความดีแบบกลุ่ม

ใช้ในกรณีที่ครูต้องการบันทึกความดีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้การสแกนบัตรนักเรียนเพื่อบันทึกความดีพร้อมแนบรูปภาพได้ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน เป็นต้น

ระบบเรียงลำดับคะแนนความดี

เมื่อโรงเรียนต้องการมอบรางวัล หรือต้องการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่ทำความดีมีคะแนนสะสมสูงสุดของโรงเรียน

การบันทึกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แบบกลุ่ม

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบกลุ่ม ใช้ในกรณีที่ครูตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม หรือต้องการตัดคะแนนความสะอาดห้องเรียน สามารถตัดคะแนนได้โดยการสแกนบัตรนักเรียนและบันทึกรูปภาพไว้เป็นหลักฐาน

ระบบคัดกรองนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน ระบบจึงได้คัดกรองนักเรียน ที่มีการบันท่ึกพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยเรียงลำดับจากการถูกตัดคะแนน สามารถแยกเรายงานเป็นห้องเรียน และทั้งโรงเรียนได้ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤิตกรรมของนักเรียนในกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น