ระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ และ EQ ออนไลน์

ระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ มีทั้งหมด 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ฉบับครูประเมินนักเรียน 2.ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 3.ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน ซึ่งหากใช้เอกสารในการประเมินจะสิ้นเปลื้องงบประมาณค่าใช้จ่ายกระดาษจำนวนมาก และการประมวลผลทำได้ยากและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย หากครูคีย์ข้อมูลผิดพลาด และอาจเกิดการสูญหายของข้อมูลได้ ระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ และ EQ ออนไลน์ จึงออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยระบบจะมี ส่วนให้นักเรียนประเมินตนอง ระบบของผู้ปกครองประเมินนักเรียน ระบบครูประจำชั้นประเมินนักเรียน

ระบบคัดกรองนักเรียน SDQ และ EQ

ครูที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนเข้าไปทำแบบประเมินตนเองหรือยัง ผู้ปกครองเข้าทำแบบประเมินนักเรียนหรือยัง หากทำการประเมินแล้วจะปรากฎเครื่องหมายถูกสีเขียว ทำให้บริหารจัดการและติดตามผลการประเมินได้ง่ายขึ้น

แบบประเมิน SDQ

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าทำแบบประเมินออนไลน์บนมือถือ ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ และครูสามารถเข้ากรอกแบบประเมินทุกฉบับได้ หากนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่เข้าทำแบบประเมินออนไลน์

รายงานผลการประเมิน SDQ

เมื่อทำแบบประเมินออนไลน์แล้ว ระบบจะทำการประเมินผลและแปรผลให้ โดยครูสามารถปริ้นรายงานออกทางเครื่องปริ้น หรือดาวน์โหลดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ Excel

รายงานผลการประเมิน EQ


ระบบประเมิน SDQ ของผู้ปกครอง

ในระบบผู้ปกครองจะมีเมนู กรอกข้อมูล SDQ หากทำการประเมินนักเรียนแล้วจะปรากฎเครื่องหมายถูกสีเขียวและเข้าทำแบบประเมินซ้ำอีกไม่ได้

ระบบประเมิน SDQ และ EQ ของนักเรียน

ในระบบนักเรียนจะมีเมนู กรอกข้อมูล SDQ และ EQ เมื่อทำการประเมินเสร็จแล้วจะปรากฎเครื่องหมายถูกสีเขียวและเข้าทำแบบประเมินซ้ำอีกไม่ได้