ทดลองใช้งานโปรแกรม

ท่านสามารถเข้าทดลองการใช้งานโปรแกรมได้ที่ http://edu.stu-mis.com/ โดยเข้าระบบครูผู้สอน Username : test01 รหัสผ่าน : 12345678