กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลแม่จัน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์มีบทบาทในการจัดทำแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และแผนงานด้านสุขภาพอื่นๆ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพจากสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตามทิศทางและ นโยบายของรพ.และเครือข่ายบริการสุขภาพ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง ซึ่งต้องอาศัยการมีความร่วมมือของหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนให้โรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ ฯ มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้ มีการบริหาร และติดตามประเมินผลแผนงานโครงการของโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพฯ ศึกษาวิจัยปัญหาในพื้นที่ โดยมุ่งใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาแก้ไขปัญหาสุขภาพ และให้ความร่วมมือเพื่อหารูปแบบการทำงานและพัฒนางานหน่วยงานในโรงพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชน และ จัดทำเว็บไซด์ของโรงพยาบาลและอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลแม่จัน

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแม่จัน 2563

เอกสารตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563

ตัวชี้วัดกระทรวง 2563.pdf

แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลแม่จัน ประจำปี 2563

แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลแม่จัน 2563.pdf

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ปี 2563 โรงพยาบาลบาลแม่จัน

ยุทธศาสตร์ รพ.แม่จัน 63.pdf

แผนงบลงทุนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ปี 2563

แผนงบลงทุน 2563.pdf

ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลแม่จัน จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียมทำแผนกลยุทธ์ในปี 2563 ต่อไป

จัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2563 วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ทุกหน่วยงานร่วม SWOT กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทบทวนเข็มมุ่งและตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลญาณสังวรศึกษาดูงานการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลแม่จัน และความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับงานคุณภาพ

นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลแม่จันประจำปี 2563 การพิจารณางบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุขลำปาง และคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานระบบโปรแกรม Hosxp

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน ศึกษาดุงานระบบ Paperless