กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลแม่จัน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์มีบทบาทในการจัดทำแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และแผนงานด้านสุขภาพอื่นๆ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพจากสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตามทิศทางและ นโยบายของรพ.และเครือข่ายบริการสุขภาพ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง ซึ่งต้องอาศัยการมีความร่วมมือของหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนให้โรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ ฯ มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้ มีการบริหาร และติดตามประเมินผลแผนงานโครงการของโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพฯ ศึกษาวิจัยปัญหาในพื้นที่ โดยมุ่งใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาแก้ไขปัญหาสุขภาพ และให้ความร่วมมือเพื่อหารูปแบบการทำงานและพัฒนางานหน่วยงานในโรงพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชน และ จัดทำเว็บไซด์ของโรงพยาบาลและอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลแม่จัน

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแม่จัน

เอกสารตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

ตัวชี้วัดกระทรวง2561 update 18-9-60.pdf

แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลแม่จัน ประจำปี 2561

แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลแม่จัน 2561.pdf

ตัวชี้วัด Service plan ปี 2561 โรงพยาบาลบาลแม่จัน

ตัวชี้วัด Service plan 2561.pdf

แผนกลยุทธ์เครือข่ายบริการสุขภาพ แม่จัน-แม่ฟ้าหลวง 2561

แผนกลยุทธ์เครือข่ายบริการสุขภาพ 2561.pdf

ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ทุก 3 เดือน และ 6 เดือน สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานได้ในปฏิทิน

กิจกรรม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลญาณสังวรศึกษาดูงานการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลแม่จัน และความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับงานคุณภาพ

นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลแม่จันประจำปี 2561 การพิจารณางบครุภัณพ์และสิ่งก่อสร้าง

22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุขลำปาง และคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานระบบโปรแกรม Hosxp

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน ศึกษาดุงานระบบ Paperless