ศธจ.สท
ปชส.ศธจ.สท
ศธ360
สป.ศธ.

ศธจ.สท. Line Offcial

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
แบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

วิธีใช้งาน

คลิ๊กที่ลูกศรด้านบนซ้าย แล้วเลือกประเภทโรงเรียน

โดยจะแบ่งเป็นประเภทโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน

***(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)***

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ <<<รายละเอียด>>>

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแลละแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย<<<ประกาศเปลี่ยนตำแหน่ง>>> <<<ว.14.2552>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย1>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย2>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย3>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย4>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย5>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย6>>><<<ประกาศรับโอน>>> <<<ว.14.2552>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน1>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน2>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน3>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน4>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน5>>>


คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา <<<รายละเอียด>>>สายงานการสอน <<<รายละเอียด>>>
ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 <<<รายละเอียด>>>
ประกาศประกวดราคาประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหสัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<<เอกสารประกวดราคา>>> <<<ประกาศประกวดราคา>>> <<<TOR>>>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหสัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<<เอกสารประกวดราคา>>> <<<ประกาศประกวดราคา>>> <<<TOR>>>
ประกาศรายชื่อผูสอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563<<<แจ้ง ศธจ.>>> <<<แจ้ง สพท.>>> <<<ประกาศ>>>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <<<รายละเอียด1>>> <<<รายละเอียด2>>> <<<รายละเอียด3>>> <<<รายละเอียด4>>> <<<รายละเอียด5>>> <<<รายละเอียด6>>>
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย <<<download>>>
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา <<<รายละเอียด1>>> <<<รายละเอียด2>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <<<ประกาศ>>> <<<แจ้งศธจ.>>> <<<แจ้งสพท.>>>
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้ให้ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีกรมธนารักษ์ เข้ารับการสมัครเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ บัดนี้ การสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย <<<รายละเอียด>>>
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนายการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 <<<รายละเอียด>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 <<<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ>>> <<<หนังสือแจ้ง ศธจ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ>>> <<<หนังสือแจ้ง สพท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ>>>
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกจากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขอประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ลำดับที่1รายงานตัวในการบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย <<<รายละเอียด>>>
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัดนี้ การสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา09.00น.เป็นต้นไปณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย <<<รายละเอียด>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 <<<ประกาศรายชื่อ>>> <<<หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้ง สพท.>>> <<<หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งศึกษาธิการจังหวัด>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 <<<ประกาศ>>> <<<แจ้งศธจ.>>> <<<แจ้งสพท.>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 <<<หนังสือแจ้งทุกเขตพื้นที่>>> <<<หนังสือแจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด>>> <<<ประกาศรับสมัคร>>> <<<มาตรการเฝ้าระวัง>>> <<<ใบสมัคร>>>
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกจากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 คน สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก <<<รายละเอียด1>>> <<<รายละเอียด2>>>
กำหนดการสอบ สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สอบวันที่ 4 กค.63 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย <<<ประกาศ 1>>> <<<ประกาศ 2>>> <<<ประกาศ 3>>>
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ บัดนี้ การสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ......รายละเอียด...... .....1...... ......2.......
กศจ.สุโขทัย ประกาศรับสมัครคัดเลือก "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 46 ตำแหน่ง 13 สาขาวิชาเอก คลิกรายละเอียดดังนี้...ประกาศ......ใบสมัคร......บัญชีรายละเอียดตำแหน่งและสาขาวิชาเอก......เอกสารอื่นๆ ...มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคค โทร.088-2919799

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับย้าย และ รับโอน รายละเอียด....

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนมาใช้สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และ รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เบอร์ 088-2783072 รายละเอียด... ....ประกาศ.... ....เอกสารแนบที่ 1 ..... ....เอกสารแนบที่ 2 ..... ....เอกสารแนบที่ 3 ..... ....เอกสารแนบที่ 4 ..... ....เอกสารแนบที่ 5 ..... ....เอกสารแนบที่ 6 .....
การประเมินคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งว่างสังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 6 ตำแหน่ง นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย <<<ประกาศ1>>> <<<ประกาศ2>>>
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยนายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับคุณเมทินี บุญเกตุ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาช่วยราชการและได้กักตัวครบ 14 วันเรียบร้อย ทั้งนี้ได้จัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรทุกคน เพื่อปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างระหว่างประชุม นอกจากนั้นยังได้ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย...(อัญชลี...ภาพข่าว/รายงาน)
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลตำบลบ้านกล้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย ลงพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีความพิการซ้ำซ้อน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนื่องจากผู้ปกครองต้องหยุดประกอบอาชีพทำให้ขาดรายได้จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการเลี้ยงดูและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
กศจ.สุโขทัย ขอใช้บัญชีเอกภาษาไทยของ กศจ.แพร่ จำนวน 7 ท่าน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สท.2


เลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนฯ

เนื่องจาก นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขออำนาจคณะรัฐมนตรีใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีการกำหนดรายละเอียด เรื่อง พื้นที่และแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป เบื้องต้นครอบคลุมเวลา 30 วัน นั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงเห็นควรเลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนฯ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการแก้ปัญหาลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง ...25 มีนาคม 2563...รายละเอียด...
จำนวนผู้เยี่ยมชม