ศธจ.สท
ปชส.ศธจ.สท
ศธ360
สป.ศธ.

ศธจ.สท. Line Offcial

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
แบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

วิธีใช้งาน

คลิ๊กที่ลูกศรด้านบนซ้าย แล้วเลือกประเภทโรงเรียน

โดยจะแบ่งเป็นประเภทโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน

***(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)***

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ <<<รายละเอียด>>>

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแลละแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย<<<ประกาศเปลี่ยนตำแหน่ง>>> <<<ว.14.2552>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย1>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย2>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย3>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย4>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย5>>> <<<รายละเอียดแนบท้าย6>>><<<ประกาศรับโอน>>> <<<ว.14.2552>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน1>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน2>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน3>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน4>>> <<<รายละเอียดแนบท้ายโอน5>>>


คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา <<<รายละเอียด>>>สายงานการสอน <<<รายละเอียด>>>
ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 <<<รายละเอียด>>>
ประกาศประกวดราคาประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหสัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<<เอกสารประกวดราคา>>> <<<ประกาศประกวดราคา>>> <<<TOR>>>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหสัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<<เอกสารประกวดราคา>>> <<<ประกาศประกวดราคา>>> <<<TOR>>>
ประกาศรายชื่อผูสอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563<<<แจ้ง ศธจ.>>> <<<แจ้ง สพท.>>> <<<ประกาศ>>>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <<<รายละเอียด1>>> <<<รายละเอียด2>>> <<<รายละเอียด3>>> <<<รายละเอียด4>>> <<<รายละเอียด5>>> <<<รายละเอียด6>>>
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย <<<download>>>
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา <<<รายละเอียด1>>> <<<รายละเอียด2>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <<<ประกาศ>>> <<<แจ้งศธจ.>>> <<<แจ้งสพท.>>>
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้ให้ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีกรมธนารักษ์ เข้ารับการสมัครเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ บัดนี้ การสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย <<<รายละเอียด>>>
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนายการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 <<<รายละเอียด>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 <<<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ>>> <<<หนังสือแจ้ง ศธจ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ>>> <<<หนังสือแจ้ง สพท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ>>>
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกจากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขอประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ลำดับที่1รายงานตัวในการบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย <<<รายละเอียด>>>
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัดนี้ การสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา09.00น.เป็นต้นไปณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย <<<รายละเอียด>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 <<<ประกาศรายชื่อ>>> <<<หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้ง สพท.>>> <<<หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งศึกษาธิการจังหวัด>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 <<<ประกาศ>>> <<<แจ้งศธจ.>>> <<<แจ้งสพท.>>>
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 <<<หนังสือแจ้งทุกเขตพื้นที่>>> <<<หนังสือแจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด>>> <<<ประกาศรับสมัคร>>> <<<มาตรการเฝ้าระวัง>>> <<<ใบสมัคร>>>
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกจากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 คน สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก <<<รายละเอียด1>>> <<<รายละเอียด2>>>
กำหนดการสอบ สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สอบวันที่ 4 กค.63 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย <<<ประกาศ 1>>> <<<ประกาศ 2>>> <<<ประกาศ 3>>>
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ บัดนี้ การสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ......รายละเอียด...... .....1...... ......2.......
กศจ.สุโขทัย ประกาศรับสมัครคัดเลือก "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 46 ตำแหน่ง 13 สาขาวิชาเอก คลิกรายละเอียดดังนี้...ประกาศ......ใบสมัคร......บัญชีรายละเอียดตำแหน่งและสาขาวิชาเอก......เอกสารอื่นๆ ...มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคค โทร.088-2919799

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับย้าย และ รับโอน รายละเอียด....

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนมาใช้สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และ รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เบอร์ 088-2783072 รายละเอียด... ....ประกาศ.... ....เอกสารแนบที่ 1 ..... ....เอกสารแนบที่ 2 ..... ....เอกสารแนบที่ 3 ..... ....เอกสารแนบที่ 4 ..... ....เอกสารแนบที่ 5 ..... ....เอกสารแนบที่ 6 .....
การประเมินคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งว่างสังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 6 ตำแหน่ง นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย <<<ประกาศ1>>> <<<ประกาศ2>>>
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยนายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับคุณเมทินี บุญเกตุ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาช่วยราชการและได้กักตัวครบ 14 วันเรียบร้อย ทั้งนี้ได้จัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรทุกคน เพื่อปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างระหว่างประชุม นอกจากนั้นยังได้ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย...(อัญชลี...ภาพข่าว/รายงาน)
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลตำบลบ้านกล้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย ลงพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีความพิการซ้ำซ้อน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนื่องจากผู้ปกครองต้องหยุดประกอบอาชีพทำให้ขาดรายได้จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการเลี้ยงดูและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
กศจ.สุโขทัย ขอใช้บัญชีเอกภาษาไทยของ กศจ.แพร่ จำนวน 7 ท่าน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สท.2


เลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนฯ

เนื่องจาก นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขออำนาจคณะรัฐมนตรีใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีการกำหนดรายละเอียด เรื่อง พื้นที่และแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป เบื้องต้นครอบคลุมเวลา 30 วัน นั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงเห็นควรเลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนฯ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการแก้ปัญหาลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง ...25 มีนาคม 2563...รายละเอียด...
จำนวนผู้เยี่ยมชม