ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณ์สำนักงาน 10 รายการ ........คลิ๊ก.......... 21 ธ.ค.61

ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณ์โฆษณาและเผยแพร่ ........คลิ๊ก........ 21 ธ.ค.61

ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ ........คลิ๊ก........ 21 ธ.ค.61

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...คลิ๊ก...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ...คลิ๊ก...


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ...คลิ๊ก...

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (Microsoft Word)...คลิ๊ก...


แก้ไข ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ...คลิ๊ก...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ...คลิ๊ก...

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ 116/2561 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9


ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน...คลิ๊ก...

...ประกาศเชิญชวน...คลิ๊ก...

...เอกสารประกวดราคา ...คลิ๊ก...

...แบบใบเสนอราคา ...คลิ๊ก...

...แบบหนังสือค้ำประกัน ...คลิ๊ก...

...แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) ... คลิ๊ก...

...แบบหนังสือค้ํำประกัน (หลักประกันหลักประกันสัญญาซื้อ) ...คลิ๊ก...

...บทนิยาม...คลิ๊ก1... ...คลิ๊ก2....

...บัญชีเอกสารส่วนที่ 1...คลิ๊ก...

...บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ...คลิ๊ก...

...ข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา...คลิ๊ก...

...สัญญาเช่ารถยนต์...คลิ๊ก...


ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 28 มีนาคม 2561 (คลิ๊ก หน้า1 หน้า2)...

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinG)

...ประกาศเชิญชวน (คลิ๊ก)...

...ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (คลิ๊ก)...

...เอกสารประกวดราคา (คลิ๊ก).....

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ 83/2561 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 คลิ๊ก


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อทำงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ... คลิ๊ก