ALGEMENE VERKOOPS-VOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN


Tot het begin van de jaren negentig hadden de meeste reisorganisatoren en reisbemiddelaars elk hun eigen versie van de algemene voorwaarden maar door de tussenkomst van de Geschillencommissie zijn er nu eenvormige modelvoorwaarden. Deze zijn uiteraard conform aan de reiscontractenwet. Het is dan ook af te raden er wijzigingen op aan te brengen. Alle vergunninghouders die lid zijn van één van de volgende beroeps- of belangenverenigingen zijn gehouden deze modelvoorwaarden te gebruiken: ABTO, BTO, Travel Union, (voorheen, FAVI), FBAA, UPAV, VVR.

De voorwaarden moeten voorkomen op elk document die een overeenkomst uitmaakt én op de brochures1. Het voornaamste document dat een overeen-komst uitmaakt is meestal de bestelbon. Maar wanneer er (wettelijk) geen bestelbon is vereist, is het toch aanbevelenswaardig dat er toch een overeen-komst wordt opgesteld.


1 Een folder is geen brochure, men mag dus verwijzen naar de algemene voorwaarden in de hoofdbrochure of naar de bestelbon.


Als reactie op de politiek van sommige (grote) touroperators om via buiten-gewone algemene voorwaarden of infobladzijden deze modelvoorwaarden af te zwakken voerde Test-Aankoop, de druk op om de algemene voorwaarden bij te sturen. Dit is gebeurd, maar zij werden niet door iedereen aanvaard.


Artikel 1: Toepassingsgebied


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reis-organisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot reis-organisatie en reisbemiddeling (reiscontractenwet).


Artikel 2: Promotie en aanbod


 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
 2. a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken.
 3. b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 4. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.


Artikel 3: Informatie vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar


De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

 1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
 2. a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formali-teiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf nood-zakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassades of consulaten informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
 3. b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering;
 4. c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
 5. ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
 6. a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
 7. b) naam, adres en telefoon- en faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reis-bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
 8. c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.


De hierboven vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.


Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger


De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlich-tingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 5: Totstandkomen van het contract


 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, die in dat geval in naam van de reisorganisator handelt, van de reis-organisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.


Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.


Artikel 6: De prijs


 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, hetzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien, samen met de precieze berekenings-wijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
 2. a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
 3. b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 4. c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarden worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
 5. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
 6. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.


Artikel 7: Betaling van de reissom


 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reis-organisator en/of de reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger
 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.


Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking


 1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reis-organisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.


Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger


Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reis-bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.


Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis


 1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reis-bemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.


Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis


 1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract ver-breekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
 2. a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reis-organisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
 3. b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 4. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
 5. a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
 6. b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis


 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en koste-loze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reis-organisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.


Artikel 13: Verbreking door de reiziger


De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking.


De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.


Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator


 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reis-organisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reis-contract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprake-lijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
 5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.


Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger


De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reis-bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.


Artikel 16: Klachtenregeling


 1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
 2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
 3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangst-bewijs zijn klacht formuleren.


Artikel 17: Verzoeningsprocedure


 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten.
 3. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 4. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 € heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
 5. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 6. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.


Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank


 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
 2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 €, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 € staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillen-reglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt.
 4. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 5. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 6. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is Albert II laan 54, 1000 Brussel.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE REISORGANISATOR


De reisorganisator is vrij bij het bepalen van zijn bijzondere voorwaarden. Deze kunnen echter nooit tegenstrijdig zijn aan de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie en ook niet aan de wetgeving. De bijzondere voorwaarden dienen tot het toelichten van de algemene voorwaarden. Hiernavolgende ontwerp is ten titel van voorbeeld:


Artikel 1: Prijzen


 1. De overeengekomen prijs in het reiscontract is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden
 2. De prijs is aangeduid per: (bijv.: persoon, kamer, appartement).
 3. De prijzen bevatten: (bijv.: vervoer heen en terug, x kg bagage per persoon, vervoer tussen de luchthaven van bestemming en de verblijfplaats, verblijf in studio, appartement of hotel met maaltijden zoals voorzien in het programma: de diensten van onze vertegenwoordiger ter plaatse, de BTW, de luchthaventaksen).
 4. Niet-inbegrepen zijn: (Bijv.: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan).
 5. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
 6. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 7. Aan dossiers op aanvraag, behalve indien zij in een vaste boeking resulteren, zijn altijd (bedrag) dossierkosten verbonden.
 8. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van (bedrag) per dossier.
 9. De prijzen zijn berekend op basis van wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op (datum) bekend waren. De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorgevoerd, indien de koers van (munt, bijv. de dollar) hoger is dan (munt ten overstaan van de euro)
 10. De prijzen zijn berekend op basis van de vervoerkosten die op (datum) bekend waren. Op eerste verzoek van de inschrijver zal de reisorganisator of reis-bemiddelaar de documenten voorleggen waaruit de prijsverhoging door zijn leverancier blijkt.
 11. De wijziging van taksen en heffingen, met inbegrip van de lucht-haventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding.
 12. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.
 13. De herziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.


Artikel 2: Formaliteiten


 1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de reisorganisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De reisorganisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.


Artikel 3: Bagage


Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.


Artikel 4: Dienstregeling


De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstan-digheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.


Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger


 1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
 3. Bijv.: tot 60 dagen voor de afreis: 15 % van de reissom met een minimum van 15 € per persoon; van 60 tot 30 dagen voor de afreis: 25 % van de reissom met een minimum van 100 € per persoon; van 30 tot 10 dagen voor de afreis: 50 % van de reissom met een minimum van 200 € per persoon; van 8 tot 3 dagen voor afreis: 75 % van de reissom met een minimum van 250 € per persoon; minder dan 3 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding: 100 % van de reissom.
 4. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Bijv.: tot 30 dagen voor vertrek: 15 € p.p.minder dan 30 dagen voor vertrek: 25 € p. p..


Artikel 6: Aansprakelijkheid


 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.
 2. Deze brochure werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator aan de reis-bemiddelaar worden meegedeeld.
 3. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.


Artikel 7: Klachtenregeling


 1. Ter plaatse is een formulier kennisname van klacht beschikbaar bij de plaatselijke vertegenwoordig(st)er.
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken logies-verstrekker en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van (lokaliteit) bevoegd.


Artikel 8: Foto's & video's


Personen die mee reizen op begeleide groepsreizen gaan akkoord dat de foto's en video's die op deze reizen worden gemaakt door Ster Reizen - waarop zij voorkomen - door het reiskantoor gebruikt mogen worden voor publicitaire doeleinden, zonder hiervoor voorafgaandelijk toestemming te vragen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE REISBEMIDDELAAR


Ook de reisbemiddelaar is vrij bij het bepalen van zijn bijzondere voor-waarden.

Zij kunnen nooit tegenstrijdig zijn aan de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie en ook niet aan de wetgeving en tenslotte evenmin aan deze van de reisorganisator. Volgend ontwerp is ten titel van voorbeeld:


Artikel 1: Bevoegdheden


Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator.


Artikel 2: Prijs


 1. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten, die worden aanbevolen door de beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar lid is.
 3. Daarenboven zijn dossiers op aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan (bedrag) bijkomende dossierkosten.


Artikel 3: Betalingen


 1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reis-bemiddelaar, netto en zonder korting.
 2. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.


Artikel 4: Formaliteiten


 1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een document voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.


Artikel 5: Uurregelingen


De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstan-digheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.


Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger


 1. Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
 2. Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annuleringskosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15 % van de reissom.
 3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Bijv.: tot 30 dagen voor vertrek: 15 € p.p.; minder dan 30 dagen voor vertrek: 25 € p.p..


Artikel 7: Klachtenregeling


Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.