Barbacoas hornos

101-C Kit parrilla 60x38

102-C Kit parrilla 60x38

107-C Kit parrilla 60x38

110-C Kit parrilla 60x38

110D-C Kit parrilla 70x38

110G-C Kit parrilla 80x38

113-C Kit parrilla 60x60

115-C Kit parrilla 80x38

136-C Kit parrilla 60x38

138-C Kit parrilla 60x60

141-C Kit parrilla 60x38

171-C Kit parrilla 80x60

173-C Kit parrilla 100x60

174-C Kit parrilla 80x60

202-C Kit parrilla 60x38

301-C Kit parrilla 60x38

303-C Kit parrilla 80x38

304-C Kit parrilla 80x38

123-C HORNO DIAMETRO 75

125-C Kit parrilla 60x38 - HORNO diametro 75 cm.

126-C Kit parrilla 60x60 - HORNO diametro 75 cm.

142-C Kit parrilla 60x38 - HORNO diametro 60 cm.

143-C Kit parrilla 60x38 - HORNO diametro 75 cm.

144-C Kit parrilla 80x38 - HORNO diametro 75 cm.

150-C Kit parrilla 60x38 - HORNO diametro 85 cm.