การศึกษาสถานการณ์การใช้มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์

ปิดระบบบันทึกข้อมูลแล้ว 17-2-2562

บังคับกลุ่มตัวอย่าง เขต 1, 6, 10, 12

แจ้งเปิดเข้าดำเนินการสำรวจ 21/1/2562 ถึง 15/2/2562

กอการพยาบาลขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์

เรียน ผู้ตอบแบบสำรวจ

ขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่

หัวหน้าพยาบาล ผู้บริหารการพยาบาล

พยาบาลผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ

และพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติแต่ละงาน

จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัมนาปรับปรุงมาตรฐาน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นความลับใช้ในการศึกษานี้ และจะแปลผลออกมาเป็นภาพรวมเท่านั้น

คำชี้แจง

กองการพยาบาลได้พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรพยาบาล ของสถานบริการสาธารณสุขนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ประกอบกับเป็นระยะเวลาที่สมควรแก่การปรับปรุงกองการพยาบาลจึงวางแผนพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลในการนี้กองการพยาบาลจึงได้ศึกษาสถานการณ์ของการใช้มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของมาตรฐานให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น


ลิ้งค์เข้าบันทึกข้อมูล

QRCode-บันทึกข้อมูลสถานการณ์การใช้มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล