กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รวมกฎหมายที่จำเป็นในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต่อการปฏิบัติงาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

กฎหมายว่าด้วยการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ

กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๔๑๕๓ โทร. สป. ๕๐๕๕๘

จำนวนผู้เยี่ยมชม