สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ ในฐานะเลขานุการพชอ.ลืออำนาจ ได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวีต โดยกำหนดประเด็นเรื่องการบริหารจัดการขยะ ภายใต้ชื่อ“โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสุข” 2559 ตามบันทึกความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย สาธารณสุขสสส. และ สปสช. ปี 2559 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที ่ พ.ศ. 2561

การกำหนดประเด็นเรื่องการบริหารจัดการขยะ เนื่องจากปัญหาเรื่องขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอำเภอ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ที่สำคัญคือ ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปัญหาโรคอุจจาระร่วง ซึ่ง ในปี 2558 มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 501 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 666 ต่อแสนประชากรและ อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง 3,511 ต่อแสนประชากร จึงได้กำหนดเป็นประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันขึ้น

LUE-AMNAT SMART PEOPLE TO SMART CITY