ประวัติวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Srisatchanalai Industrial and Community Education College

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 บนเนื้อที่49 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันวิทยาลัยฯมีเนื้อที่ รวม 94 ไร่ 3 งาน 18.9 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 362 หมู่ 3 ถนนพัฒนาการ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 64130

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ปรัชญาของวิทยาลัย

“เน้นวิชาการ มาตรฐานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำสังคม นิยมไทย


ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

เน้นวิชาการ มาตรฐานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นสังคม นิยมไทย

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียน

ให้มีมาตรฐานฝีมือ มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่งเสริมระบบประกัน

คุณภาพ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการให้บริการต่อชุมชน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. ให้บริการทางด้านวิชาการต่อชุมชน สังคม และสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

4. นำระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษา มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิทยาลัย

5. ส่งเสริม การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง