ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบนัดคิวนวดออนไลน์ งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ระบบนัดคิวนวดออนไลน์

ขั้นตอนในการนัดคิวนวดออนไลน์

1. อ่านข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไข

2. กรอกข้อมูลการขอนัดคิวให้ครบถ้วน

3. ตรวจสอบข้อมูล

4. บันทึกข้อมูล

ลงทะเบียนผู้รับบริการรายใหม่

ขั้นตอนในการลงทะเบียนผู้รับบริการรายใหม่

1. อ่านข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไข

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3. ตรวจสอบข้อมูล

4. บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบคิว

รูปสถานที่ให้บริการ