หลักสูตรปริญญาโท บริหารทางการพยาบาล

นส.วิลาวรรณ กันทะสี
นางพราวเดือนเนตรวิชัย

หลักสูตรปริญญาโท การพยาบาลสตรี

นางบุปผา อินต๊ะแก้ว

หลักสูตรปริญญาโท การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

นางดอกรัก ทิพาคำ

หลักสูตรปริญญาโท การพยาบาลผู้ใหญ่

นางจารุพร ตามสัตย์

หลักสูตรปริญญาโท การพยาบาลผู้สูงอายุ

นางกรรณิการ์ จันตระ
นางสุพัตรา ใจแก้ว

หลักสูตรปริญญาโท การพยาบาลชุมชน หลักสูตร 2 ปี

นางจรรยา จินต์จิระนันท์

หลักสูตรปริญญาโท การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตร 2 ปี

นางจรรยา จินต์จิระนันท์
นางจุฑามาส ยอดเรือน

หลักสูตรปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี

นางวราภรณ์ หนุ่มศรี

วิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

นางกรรณิการ์ จันตระ
นส. ดวงดาว สมเดชา
นส.ณรุวรพันธ์ุสบายสุข
นางสุรางค์ เปี้ยปลูก
นส.สุภาภรณ์ ประธานราษฎร์
นายโจเซฟ ไชยมงคล
นส.จันทร์จิรา เทพมงคล

หลักสูตรการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

นางจรรยา จินต์จิระนันท์

หลักสูตรการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

นางวิไลพร มาลีเจริญ
นส.วัชรา แสงไพโรจน์
นส.จิดาภา บำรุงยศ
นางปราณี เมฆบังวัน
นส.โสภา ทันดร
นส.สิริกรณ์ มณีชมภู

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติผู้ใหญ่

นางพัชรินทร์ แปงกันทา
นส.วันดี มหาคม
นส.สินีนุช สุวรรณศรี
นางน้ำอ้อย คำหน้อย
นางประกาย กมลรัตน์
นางเสาวณี เรือนหลวง
นางศิริพรรณ เสือโฮก
นางชลธิชา อุ่นเมืองอินทร์
นส.นฤมล จารุเวศ
นางจิรัชญา แปงกันทา

หลักสูตรการพยาบาลการล้างไตทางช่องท้อง

นางนฏกร ดวงชัย
นางฐิตินันท์ ตุ้ยเต็มวงค์

หลักสูตรการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

นางรัตนา ทรงรุ่งเรือง
นางปารณีย์ บุญตัน

หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

นางรุจิรัตน์ ขันธุ์ศรี
นางสุมาลี ทองสุรีย์

หลักสูตรการพยาบาล Endoscopic nurse

นายคุณาวุฒิ จิตหอม
นส.สุรีย์พร แซ่ซือ

หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

นางปริญญาลักษณ์ ไตรสัตยกุล

หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

นางวราภรณ์ หนุ่มศรี
นางนภาพร วรรณประดิษฐ์

หลักสูตรการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก

นส.ดารุณี ใจวิลัย