ระบบงานกิจการนักเรียน

แบบสำรวจการแต่งกายของนักเรียน

เรียนครูที่ปรึกษาทุกท่าน

ครูที่ปรึกษาสามารถส่งรายชื่อนักเรียน ที่ต้องทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำสัปดาห์ โดยการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม "แจ้งรายชื่อนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" ไม่เกินเวลา 10.00 น. ของทุกวันศุกร์

Download>>>>>

แบบบันทึกการกล่าวตักเตือนการทำผิดระเบียบโรงเรียน.docx
รายงานการสอบสวนพฤติกรรมนักเรียนทำผิดระเบียบ.docx