ระบบงานกิจการนักเรียน

เรียนครูที่ปรึกษาทุกท่าน

ครูที่ปรึกษาสามารถส่งรายชื่อนักเรียน ที่ต้องทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำสัปดาห์ ผ่านรายงานดังต่อไปนี้

1. รายงานการเช็กชื่อหน้าเสาธง

2. รายงานการเช็กการแต่งกายประจำสัปดาห์

3. แจ้งรายชื่อนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ถ้ามี)

"แจ้งรายชื่อนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" ไม่เกินเวลา 10.00 น. ของทุกวันศุกร์

Download>>>>>

แบบบันทึกการกล่าวตักเตือนการทำผิดระเบียบโรงเรียน.docx
รายงานการสอบสวนพฤติกรรมนักเรียนทำผิดระเบียบ.docx