ระเบียบปฎิบัตินักเรียน

              ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับทราบคำแนะนำของโรงเรียนในการปฏิบัติตน ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนสายปัญญารังสิต ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ทางโรงเรียนกำหนด เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยในตนเอง และการฝึกปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
>>>ดาวน์โหลดระเบียบปฏิบัตินักเรียน ปี 2566<<<

กิจกรรมปฐมนิเทศ 2567

            กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2567 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2567
เวลา 07.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
เวลา 07.30 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีบายศรี
สู่ขวัญ กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ เป็นต้น 

  โดยสามารถติดตามการดำเนินกิจกรรมตามลิงค์ต่อไปนี้ >>>ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.1<<<
      >>>ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4<<<

            รวบรวมสาระน่ารู้ ข่าวสาร และการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสามารถติดตามเนื้อหาต่างๆตามลิงค์ต่อไปนี้ 
>>> สาระน่ารู้และข่าวสารอื่นๆ <<<

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพและ
สานสัมพันธ์คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมกิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2567