ระเบียบปฎิบัตินักเรียน

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับทราบคำแนะนำของโรงเรียนในการปฏิบัติตน ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนสายปัญญารังสิต ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ทางโรงเรียนกำหนด เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยในตนเอง และการฝึกปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข >>>ดาวน์โหลดระเบียบปฏิบัตินักเรียน ปี 2564<<<

กิจกรรม SPR TES 2022

กิจกรรม SPR TES 2022 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายการแข่งขันจำนวน 2 เกม คือ Arena of Valor : ROV และ valorant โดยนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ >>>ลิงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน SPR TES 2022<<< และสามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันและกิจกรรมอื่นๆได้ที่ >>>Spr Expo online festival<<<

รวบรวมสาระน่ารู้ ข่าวสาร และการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสามารถติดตามเนื้อหาต่างๆตามลิงค์ต่อไปนี้
>>> สาระน่ารู้และข่าวสารอื่นๆ <<<

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้นำนักเรียน ปี 2565

สภานักเรียนทัศนศึกษาและเข้าเยี่ยมคารวะบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาดูงานสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2565