Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport

Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a ŠPORT


Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport

Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport

Société slovaque scientifique pour ľéducation physique et le sport

Nábr. Arm. gen. L. Svobodu 9

81469 Bratislava

Slovakia

IČO: 317 89 471

zaregistrovaná 11.4.2019 VVS/1-900/90-3115-1

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava

Číslo účtu:0011483984/0900

IBAN: SK94 0900 0000 0000 1148 3984

BIC:GIBASKBX

email: info@sportveda.sk


členovia /members / members: 363 (údaj rok 2018)

na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie a partir de:1991

Partneri