3. vedecký seminár

Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport (ďalej Spoločnosť) v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave organizuje 3. vedecký seminár z čiastkových výstupov vedeckých projektov VEGA, KEGA, APVV, Erasmus+, atď., ukončených v rokoch 2019 a 2020, na ktorý Vás srdečne pozývame. Cieľom vedeckého seminára je rozšírenie vedecko-výskumných poznatkov z rôznych oblastí telesnej výchovy a športu a vzájomné oboznámenie sa s výsledkami vedecko-výskumných domácich a zahraničných projektov. Výstupom vedeckého seminára bude recenzovaný vedecký zborník v elektronickej podobe, vydaný Spoločnosťou. Pre členov Spoločnosti je účasť na seminári zadarmo, ako aj publikovanie príspevku vo vedeckom zborníku.

3. vedecký seminár SVSTVŠ 2010 sa uskutoční

12.11. 2021 (piatok) od 9,00 do 13,00 hod. v Aule prof. Stráňaia na FTVŠ UK.

Podrobnejšie informácie o seminári budeme zasielať priebežne.