Zasady

Konsultacje dla uczniów

Konsultacje/zajęcia indywidualne
Procedury.pdf

Zdalne nauczanie – zasady dla Uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Motwicy organizują od dnia 25 marca 2020 roku nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez strony internetowe: https://sites.google.com/view/spmotwica/ oraz motwica.pl, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;

 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.

 • e-mail

 • dyski wirtualne

 • Classroom

 • media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu

 • kontakt telefoniczny, sms

 • Classdojo

 • portale edukacyjne

 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/

 • inne zasoby Internetu

 1. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych poprzez stronę lub wychowawcę.

 2. Materiały są przekazywane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, do godz. 8:15 każdego dnia. (np. w poniedziałek do 8:15 nauczyciele udostępniają wszystkie materiały do lekcji, które powinny odbyć się tego dnia itd.)

 3. Uczeń pracuje na udostępnionych materiałach w dowolnym dla siebie czasie, jednak ćwiczenia z danej lekcji powinny zostać wykonane nie później niż w momencie „otwarcia” przez nauczyciela kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu. Wyjątkiem są prace wymagające więcej czasu.

 4. Uczeń ma możliwość pracy on-line z nauczycielem po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu

 5. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania.

 6. Wykonywanie zadań zwanych pracą domową jest obowiązkowe.

 7. W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń pozostaje w kontakcie z dyrektorem, wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.

Zachęcamy do korzystania ze stron polecanych na stronie internetowej szkoły.

Informacje od nauczycieli

Zdalne nauczanie – zasady dla Nauczyciela

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Motwicy organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez strony internetowe: https://sites.google.com/view/spmotwica/ oraz motwica.pl, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.

 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.

 • e-mail

 • dyski wirtualne

 • Classroom

 • media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu

 • kontakt telefoniczny, sms

 • Classdojo

 • portale edukacyjne

 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/

 • inne zasoby Internetu

 1. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji;

 2. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.

 3. Nauczyciel udostępnia lekcje na dany dzień do godz. 8:15. Materiał jest dostępny dla ucznia przez cały czas trwania zdalnego nauczania, jednak ćwiczenia z danej lekcji powinny zostać wykonane nie później niż w momencie „otwarcia” przez nauczyciela kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu. Wyjątkiem są prace wymagające więcej czasu. Materiały są przekazywane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

 4. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów.

 5. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu.

 6. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.

 7. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy.

 8. Nauczyciele przekazując materiały dostosowują je do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 9. Nauczyciel określa termin oraz formę przekazu pracy do sprawdzenia.

 10. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Nie wszystkie dzieci chętnie zabierają się do nauki. Wiele zwleka z odrabianiem lekcji, odkłada szkolne obowiązki na później, z niezadowoleniem siada do książek. Rodzice często zastanawiają się, w jaki sposób zachęcić dziecko do nauki. Uciekają się przy tym do najróżniejszych metod: moralizują (,,Ja w twoim wieku…”), straszą (,,Do niczego w życiu nie dojdziesz”), obiecują drogie prezenty, płacą za dobre oceny. Metody te często okazują się jednak na dłuższą metę nieskuteczne. Co więc zrobić, aby nauka przestała być dla dziecka uciążliwym obowiązkiem i stała się dla niego przyjemniejsza?

Każde dziecko jest inne i inne metody będą najlepiej się sprawdzać przy wspieraniu jego motywacji do nauki, ale jest kilka uniwersalnych sposobów.

 1. To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, to dobra organizacja czasu nauki. Bardzo ważny jest stabilny harmonogram. Najlepiej, aby uczyło się o stałej porze (najlepiej rano), w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie rozprasza.

2. Ważna jest systematyczność. Czasem dziecko po prostu nie wie, w jaki sposób zabrać się do pracy. Kiedy trzeba przygotować się do sprawdzianu, nauczyć na pamięć wiersza, napisać wypracowanie i rozwiązać kilka zadań z matematyki, wówczas naprawdę można się pogubić i zniechęcić. Podpowiedzmy dziecku, co może zrobić, aby wykorzystać czas przeznaczany na naukę w sposób jak najbardziej efektywny. W systematycznej nauce znaczącą rolę odgrywają również rodzice. Są dla dziecka przykładem i wsparciem, ale powinni je też systematycznie kontrolować.

3. Duży wpływ na motywację ma także pozytywna ocena rezultatów pracy. Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości. Dzieci różnią się między sobą pod względem zdolności do nauki, więc nie każdy uczeń może mieć same piątki. Warto doceniać nie tylko końcowy efekt pracy, ale również sam fakt przystąpienia do niej, wysiłek wkładany w proces uczenia się. Jest to szczególnie ważne w przypadku słabszych uczniów, którzy często pomimo dużego nakładu pracy i czasu osiągają nie zawsze zadowalające efekty. Jeśli rodzice będą skupiać uwagę jedynie na niepowodzeniach dziecka, wówczas szybko straci ono chęć do nauki. Najlepszy efekt da pochwała konkretna, wskazująca na pozytywne działanie, a nie pochwała dziecka jako takiego np. „Świetnie obliczyłaś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki”, czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”. Poza tym od czasu do czasu potrzebna jest też nagroda.

4. W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie.

 • notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków,

 • bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Najtrudniejszy materiał możesz łatwiej przyswoić dzięki kojarzeniu wiadomości z obrazami np. z fizyki – pojęcie “ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimne” należy powiązać z balonem, który napompowany takim powietrzem leci w górę.

 • wszelkiego rodzaju fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.To wszystko może pomóc dziecku lepiej i bardziej trwale opanować materiał.

5. Każdy uczeń w jakimś momencie swojej kariery szkolnej zadaje sobie pytanie: ,,Po co właściwie tego wszystkiego się uczę?”. Pomóżmy więc dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce np. dziecko w szkole uczyło obliczać się pole prostokąta, więc zapytajmy je czy mogłoby Wam pomóc policzyć ile metrów wykładziny, parkietu muszą Państwo kupić do danego pokoju, gdyż w niedługim czasie mają Państwo zamiar położyć nową wykładzinę. Dzieci stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy lepiej się uczą, czerpią większą przyjemność z nauki. Tutaj wsparcie rodziców i dawanie przykładu własnym postępowaniem jest niezastąpione. Już samo okazanie zainteresowania może zdziałać bardzo wiele. Zachęcajmy dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii. Rozbudzajmy w nim zainteresowanie otaczającym światem. Pokażmy mu, że nauka naprawdę może być interesująca i przyjemna.

6. Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęćmy ucznia do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ uczeń posiadający wiarę w swoje siły nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadania traktuje nie jak uciążliwe obowiązki, ale jak przyjemne wyzwanie, któremu jest w stanie sprostać.

7. Podsumowując, jeśli chcesz pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki:

 • podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka,

 • doceniaj pracę i samodzielność,

 • dostrzegaj osiągnięcia dziecka,

 • pomagaj, ale nie wyręczaj,

 • nie wyśmiewaj niepowodzeń, ale wskaż jak można uczyć się na błędach,

 • nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości, pokazuj praktyczne zastosowania informacji zdobytych w szkole,

 • wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia,

 • stwórz warunki do poszerzenia wiedzy i doświadczeń dziecka,

 • pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne),

 • wspieraj!